Головне меню

Ми в соціальних мережах

Наша творчість

Космічні фантазії
2019_H
2019_Y

Пошук

Новини освіти

Положення про академічну доброчесність

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради,

протокол від 02.09.2021 № 1/3

Голова педагогічної ради,
директор Будинку дитячої та юнацької творчості ______________Л. БАКЄЄВА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

 

  1. 1.                Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Будинку дитячої та юнацької творчості (далі – Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямовано на  забезпечення надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, додержання правових, етичних норм всіма учасниками освітнього процесу.

Це Положення розроблено на виконання статті 42 Закону України «Про освіту»,  законів України «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права» на основі положень Конвенції ООН «Про права дитини» і відображає нормативні уявлення учасників освітнього процесу Будинку дитячої та юнацької творчості про академічну культуру і доброчесність.

  1. У цьому Положенні термін «академічна доброчесність» вживається у такому значенні:

«Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень»  (абзац 1 ст.42 Закону України «Про освіту»).

3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає (абзаци 2, 3 ст. 42 Закону України «Про освіту»):

-                   посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

-                   дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

-                   подання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

-                   контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

-                   об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних / творчих завдань, завдань кваліфікаційного іспиту / тестування (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

5. Порушенням академічної доброчесності вважається (абзац 4 ст. 42 Закону України «Про освіту»):

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

{Частину четверту статті 42 Закону України «Про освіту» доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 463-IX від 16.01.2020}

 

6. Дотримання принципів академічної доброчесності забезпечується шляхом:

-  дотримання норм чинного законодавства в галузі освіти;

-                     дотримання норм чинного законодавства про захист авторських прав  на інтелектуальну власність при розробленні методичних матеріалів (правила цитування, посилання на джерела інформації при використанні ідей, тверджень, відомостей тощо) (ст. 69 «Права інтелектуальної власності та їх захист» Закону України «Про вищу освіту»)  

-                   дотримання норм чинного законодавства про авторське право при підготовці художніх номерів (Закон України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 50 «Порушення авторського права і суміжних прав»),

-                   прийняття принципів академічної доброчесності всіма залученими до освітнього процесу (педагогічними працівниками, вихованцями, батьками та адміністрацією)

-                     побудови взаємин між учасниками освітнього процесу на засадах поваги до особистості, академічної свободи, довіри, рівності у правах, недискримінаційності, незалежності; чесності, справедливості, відповідальності, підзвітності, прозорості, критичності;

-                     інтегрування вивчення базових цінностей і засад академічної доброчесності в освітній процес творчих об’єднань

-                   дотримання Статуту БДЮТ;

-                   вчасного, якісного та результативного виконання своїх функціональних обов’язків педагогічними працівниками;

-                   реалізації принципів педагогічного піклування, чесного оцінювання;

-                   моральний приклад дотримання академічної доброчесності педагогом;

-                   запобігання корупції та хабарництву;

-                   належне і прозоре використання батьківських внесків;

-                   колективної відповідальності за прийняття рішень;

-                   створення Комісії з академічної доброчесності;

-                   невідворотності настання відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Законом України «Про освіту», іншими спеціальними законами та цим Положенням.

7. Механізмами забезпечення академічної доброчесності в БДЮТ є:

-                     введення в дію Положення про академічну доброчесність;

-                     організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;

-                     дотримання педагогічними працівниками етики та академічної доброчесності, умов даного Положення;

-                     роз’яснювальна робота зі здобувачами освіти та їх батьками щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування тощо);

-                     сприяння педагогічними працівниками дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти;

-                     дотримання адміністрацією закладу політики та процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-                     організація діяльності Комісії з академічної доброчесності.

8. Комісія БДЮТ з питань академічної доброчесності є незалежним органом, що діє в закладі освіти з метою забезпечення доброчесних взаємовідносин, недопущення порушень правових норм цього Положення.

         До складу комісії входять представники батьківської ради, педагогічного колективу та учнівського самоврядування. Персональний склад  Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

         Термін повноважень Комісії - 1 рік.

         Комісія розглядає питання порушення правових норм цього Положення  за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

9. Порядок виявлення фактів порушень академічної доброчесності

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності педагогічними працівниками встановлюється уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти (педагогічною радою ) з урахуванням вимог Закону України «Про освіту» (п. 8 ст. 42 Закону України «Про освіту») та спеціальних законів.

Виявлення факту порушення академічної доброчесності педагогічними працівником забезпечується:

- порушення академічної доброчесності у формі академічного плагіату, самоплагіату в навчально-методичних матеріалах, публікаціях педагогічних працівників – перевіркою розроблених матеріалів з допомогою спеціальних комп’ютерних програм типу «Антиплагіат»;

-                     обман (фабрикація / фальсифікація даних або фактів) щодо власної освітньої  / самоосвітньої / творчої діяльності чи організації освітнього процесу – засобами дієвого поточного і підсумкового управлінського контролю (наказ БДЮТ).

Виявлення факту порушення академічної доброчесності здобувачами освіти забезпечується

-                     заступником директора з навчально-виховної роботи, який рекомендує керівникам гуртків сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат робіт міського етапу конкурсу-захисту наукових робіт в системі МАН (типу UNICHEK та ін.);

-                     художньою радою БДЮТ щодо робіт, що подаються на конкурси образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва.

10. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають спеціальні закони та це Положення.

Факт порушення педагогічними працівниками академічної доброчесності і вид відповідальності за це порушення встановлює педагогічна рада шляхом прийняття відповідного рішення на основі висновків Комісії з питань академічної доброчесності і п.9 цього Положення.

За порушення академічної доброчесності у випадку встановлення порушень такого порядку педагогічні працівники БДЮТ можуть бути притягнені до такої відповідальності.

а) представлення у власних методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей,

б) компіляція чужих джерел, використання Інтернету без посилань,

в) фальсифікація досліджень, практичних результатів, неправдива інформація  про власну освітню діяльність (фальсифікація результатів)

є підставою для відмови у присвоєнні / встановленні або позбавлення раніше присвоєного педагогічного звання («керівник гуртка-методист»), кваліфікаційної категорії, більш високого розряду, відмова у встановленні кваліфікаційної категорії (абзац четвертий п.5 ст. 42 Закону України «Про освіту») / тарифного розряду;

-                     позбавлення права на позачергову атестацію з метою підвищення кваліфікаційної категорії / розряду / отримання педагогічного звання (в тому числі при неправдивій інформації про власну педагогічну діяльність);

-                     позбавлення раніше встановленого педагогічного звання;

-                     позбавлення будь яких заохочень (подяк, премій, нагород) протягом року;

-                     надання освітніх послуг за певну винагороду може бути підставою для притягнення працівника до відповідальності судом.

 За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

-                     попередження;

-                     скасування / анулювання результатів першого етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН;

-                     невизнання / анулювання результатів кваліфікаційного екзамену на отримання Свідоцтва про позашкільну освіту;

-                     невизнання результатів участі в конкурсах різних рівнів;

-                     позбавлення академічної стипендії;

-                     спростування інформації про навчальні досягнення у ЗМІ.

         11. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права (п. 8 ст. 42 Закону України «Про освіту»):

-                   ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

-                   особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

-                   знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

-                   оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

12. За дії (бездіяльність), що цим Порядком визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених Законом України «Про освіту» (абзац 10 ст. 42 Закону України «Про освіту»).

13. Незнання чи недотримання норм Положення не звільняє учасників освітнього процесу від відповідальності.